Pizza Fugazzeta

Pizza Fugazzeta

white pizza with caramelized sweet onions topped with mozzarella